DOWNLOAD FREE – Kho Mẫu và đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh XUẤT SẮC nhất 2021!

4.5/5 - (13 bình chọn)

Nếu bạn là sinh viên năm cuối, đang lựa chọn tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh thì bài viết này là dành cho bạn. Luanvan24 đã tổng hợp lại Top 10+ mẫu bài và 100+ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh XUẤT SẮC nhất 2021. Hy vọng bài dưới đây sẽ hỗ trợ các bạn trau dồi các kiến thức mới, hiểu hơn về cội nguồn các truyền thống được kết tinh hoa văn hóa nhân loại tuyệt đẹp. 

Mục lục ẩn
Tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh
Bài mẫu và đề tàiTiểu luận tư tưởng hồ chí minh xuất sắc
 • Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là viết về các lý tưởng cao đẹp và đường lối cách mạng sáng suốt của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống kiến thức được vận dụng và sáng tạo trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa vào sự nghiệp cách mạng. Nhằm truyền đạt những tinh hoa văn hóa nhân loại, các vốn sống được kết tinh tư tưởng độc lập ở mọi tầng lớp xã hội.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng truyền thống, văn hóa dân tộc đẹp đẽ, bác bỏ mọi sự xấu xa, chống lại những quan điểm sai trái, sai lệch. Là chìa khóa khai mở các tư duy sáng tạo và là kim chỉ nam soi sáng con đường đấu tranh giành thắng lợi, giải phóng dân tộc, thống nhất Đất Nước.

1. 100+ Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc

1.1. Top 20+ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh đạt điểm cao năm 2021

Luận văn 24 giới thiệu thêm 20+ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được chọn lọc đặc biệt và đầy đủ tính truyền thống văn hóa Việt Nam. 

Cac-de-tai-tieu-luan-tu-tuong-Ho-Chi-Minh
Các đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc 2021
 1. Vận dụng quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc dùng người, tin người của người lãnh đạo.
 2. Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân chủ, độc lập. 
 3. Tiểu luận về cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
 4. Tiểu luận về tính nhân văn trong tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh – Ý nghĩa thực tiễn và định hướng vận dụng. 
 5. Tiểu luận phân tích về tính khoa học, cách mạng và nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 6. Tiểu luận về giáo dục các phẩm chất đạo đức cách mạng “trung với nước, hiếu với dân” cho học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nạn chống tham ô, quan liêu, lãng phí vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.
 8. Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào nguồn gốc, bản chất, chức năng, vai trò của truyền thống văn hóa trong đời sống và tiến bộ xã hội ngày nay. 
 9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc kết hợp tinh thần đấu tranh trong quân sự và vấn đề ngoại giao trong cách mạng Việt Nam.
 10. Vận dụng phương pháp dạy học mới có hướng tích cực vào giảng dạy từ Tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.2. Top 20+ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được lựa chọn nhiều nhất 

 1. Nghiên cứu đường lối của Đảng thông qua các thời kỳ, giai đoạn về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng con người trong giai đoạn mới công nghệ hóa – hiện đại hóa. 
 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xã hội học tập. Giá trị và những bài học của nó đối với việc học tập và rèn luyện kỹ năng của sinh viên Trường đại học Kiến trúc hiện nay.
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên Xã hội chủ nghĩa ngày nay. 
 5. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
 7. Ý Nghĩa độc lập dân tộc Việt Nam gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là tư tưởng cốt lõi xuyên suốt toàn bộ Tư Tưởng Hồ Chí Minh.
 8. Tiểu luận “Xây dựng nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân – sợi chỉ đỏ trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới”.
 9. Bước ngoặt xây dựng về hoạt động an sinh xã hội trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh.
 10. Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh – Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản

1.3. Top 20+ đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

 1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh.
 2. Tiểu luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng cầm quyền.
 3. Tiểu luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
 4. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn kết xây dựng với chỉnh đốn Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 5. Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
 6. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong tác phẩm sửa đổi đường lối làm việc và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng con người mới và sự vận dụng của Đảng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 8. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam về hệ thống chính trị trong chính sách, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn hiện nay.
 9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng và vận dụng vào việc xây dựng Đảng hiện nay.
 10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cách mạng mẫu mực và quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực của Đảng Cộng Sản Việt Nam ta.

1.4. Top 20+ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

 1. Tìm hiểu nguồn gốc hình thành đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
 2. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và sự vận dụng tư tưởng đó vào lối sống của học sinh, sinh viên hiện nay.
 3. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề truyền đạt và phát huy bản sắc truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam.
 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.
 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng đạo đức, phong cách của người cán bộ, công chức khi làm công tác tổ chức cán bộ.
 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, sinh viên.
 7. Định hướng đẩy mạnh việc học tập và xây dựng tư tưởng đạo đức theo phong cách Hồ Chí Minh. 
 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên.
 9. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về việc giáo dục đạo đức cho các sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
 10. Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh

1.5. Top 20+ đề tài tiểu luận Hồ Chí Minh mới 

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.
 2. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII.
 3. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị – xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong điều kiện hiện nay.
 4. Làm rõ bước đi, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào công cuộc đổi mới nền kinh tế ở nước ta hiện nay.
 5. Quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế đối ngoại – Ý nghĩa thực tiễn và định hướng vận dụng.
 6. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cán bộ và công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT ABC trong giai đoạn hiện nay.
 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề bản sắc dân tộc và con đường cách mạng giải phóng dân tộc.
 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc hình thành trong thời kỳ 1920-1930 – Giai đoạn hình thành tư tưởng cơ bản về con đường cách mạng thắng lợi của Việt Nam.
 9. Triết lý phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội – Ý nghĩa với Việt Nam hiện nay.
 10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc công tác chăm lo, bồi dưỡng và đào tạo thế hệ trẻ hiện nay. 

2. Top 10 Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay nhất

2.1. Bài mẫu Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

a. Đề tài

 • Đề tài tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

b. Tổng quan

 • Đạo đức còn là nền tảng tinh thần xã hội, quyết định phẩm chất của con người, tạo nên sự thành bại của cách mạng. Không chỉ vậy, đạo đức là giá trị của đời sống, giữ vững sự ổn định trong chính trị – xã hội, thúc đẩy mạnh sự phát triển của kinh tế ngày ngay. 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức dạy cho chúng ta chú trọng về phẩm chất của một con người, và luôn hành động song song của cặp đôi “đạo đức và tài năng”. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và là thước đo để đánh giá một phương diện của con người. 

c. Đánh giá 

 • Phần bìa khá đơn giản, thiếu thông tin giảng viên hướng dẫn. 
 • Phần mục lục thiếu thông tin số trang, chưa được rõ ràng. 
 • Chưa nêu được lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu bài báo cáo. 
 • Phần trình bày văn phong còn hơi rời rạc, không có thụt ô từng đoạn văn. 
 • Phần nội dung đi vào chi tiết của đề tài đã chọn. 
 • Phần kết luận nêu được mấu chốt về đạo đức.  

d. Link tải

1. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.docx

Trên đây là link tải miễn phí tài liệu, nếu bạn không thể tải xuống được, hoặc gặp trục trặc hãy để lại cmt, Luanvan24 sẽ gửi lại ngay tài liệu cho bạn. 

Có thể bạn cũng quan tâm đến Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học

2.2. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam

Tieu-luan-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-dang-cong-san-Viet-Nam
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam

a. Đề tài 

 • Đề tài tiểu luận: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đảng Cộng Sản Việt Nam.

b. Tổng quan

 • Đảng cộng sản Việt Nam là hệ thống đại diện của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 03/02/1930, đã thừa hưởng toàn bộ tư tưởng những học thuyết của Mác – Lênin, các tư tưởng Hồ Chí Minh được người tổng hợp và truyền tải về truyền thống tốt đẹp. 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam là những bài viết sâu sắc được truyền tải kiến thức đến các vai trò lãnh đạo trong Đảng cộng sản Việt Nam. Ở cương lĩnh của một vị lãnh đạo Đảng, cần nắm rõ những sách lược tư tưởng, có đạo đức và trí tuệ. Bài trừ các nạn phong kiến, tư sản, phân biệt giai cấp,… đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất của Đất Nước. 

c. Đánh giá 

 • Phần bìa đầy đủ thông tin chính, được nhấn mạnh ở logo trường đại học cùng hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản.  
 • Không có mục lục trong bài tiểu luận Hồ Chí Minh. 
 • Không có lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu chi tiết. 
 • Font chữ bị lỗi, mặc dù vẫn nhìn rõ nhưng không đồng nhất. 
 • Phần trình bày tạm ổn nhưng vẫn chưa có điểm thu hút người đọc. 
 • Kết luận tốt, nêu quan điểm cá nhân về đảng cộng sản Việt Nam. 

d. Link tải

2. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam.docx

2.3. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

a). Đề tài

 • Đề tài: Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

b. Tổng quan

 • Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nó là trọng điểm khi thực hiện một kế hoạch hoặc chiến lược, khi tính đoàn kết của toàn thể nhân dân sẽ quyết định sự thành công trong cách mạng. 
 • Với Hồ Chí Minh, đoàn kết là một truyền thống, một đặc tính cực kỳ quý báu của nhân dân Việt Nam ta có được. Bất kể đối tượng nào, thì một lòng đoàn kết dân tộc sẽ được xem là sức mạnh, then chốt của sự thành công, sự chiến thắng trong vấn đề sống còn của cách mạng. 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là trang sách giáo dục dày dặn nói về từng luận điểm và tính liên kết nhiều đối tượng trong tổ chức cùng phát huy và tiến bộ, tạo mối quan hệ các dân tộc, nhằm tăng sức mạnh đấu tranh vì dân tộc độc lập, vì tự do và hạnh phúc của toàn thể nhân dân Việt Nam. 

c. Đánh giá 

 • Phần bìa tốt, đầy đủ thông tin chính và cả logo trường đại học. 
 • Có mục lục chi tiết từng phần của tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 
 • Chưa nói lên mục đích lựa chọn đề tài và quy trình nghiên cứu như thế nào?
 • Nội dung khá đầy đủ, nhưng phần trình bày hơi dính sát nhau, chưa tạo độ nhấn mạnh ở từng mục chính. 
 • Phần kết bài nói thẳng trọng tâm.

d. Link tải

3. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.docx

2.4. Mẫu bài Tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Tieu-luan-co-so-hinh-thanh-tu-tuong-Ho-Chi-Minh
Tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Đề tài

 • Đề tài: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

b. Tổng quan

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị anh hùng dân tộc vĩ đại đã hình thành cơ sở đầu tiên và tổng hợp các phẩm chất văn hóa của dân tộc ta. Người đã tiếp thu và nêu rõ quan điểm, ý kiến riêng của mình để xây dựng văn hóa, đặc trưng con người có giá trị riêng biệt. Phát triển nền kinh tế – xã hội và là cốt lõi hình thành nên một đất Việt Nam không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, tư sản,… thức tỉnh tinh thần dân tộc Việt Nam theo đường lối cách mạng đúng đắn, giành được thắng lợi trong các cuộc cách mạng, đem về một đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc.   

c. Đánh giá 

 • Phần bìa khá ấn tượng, đầy đủ thông tin chính của bài tiểu luận Hồ Chí Minh. 
 • Không có mục lục bài tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 • Không có lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu cụ thể. 
 • Phần nội dung chuyên sâu từng quá trình và văn phong chữ viết đặc sắc. 
 • Phần trình bày khá ổn và tốt. Kết bài được tóm gọn gàng, dễ hiểu. 

d. Link tải

4. Tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.pdf

2.5. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

a. Đề tài

 • Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay

b. Tổng quan

 • Đạo đức cách mạng là nền tảng sức mạnh của người cách mạng, bao gồm những đặc tính: cần, kiệm, liêm, chính, trung, hiếu, nhân, nghĩa, chí công vô tư. 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là những quan niệm đạo đức truyền thống được đánh giá tấm lòng bao dung của mỗi con người. Các phẩm chất yêu thương con người, trung thành với đất nước, không phân biệt vùng miền, giai cấp. Luôn lên tinh thần lao động vì nguồn sống, vì hạnh phúc của mỗi con người.  

c. Đánh giá 

 • Phần bìa đơn giản và đầy đủ thông tin của người làm bài tiểu luận. 
 • Có mục lục rõ ràng, dễ dàng nhận biết các hạng mục nội dung.
 • Nêu rõ lý do chọn đề tài, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 
 • Nội dung bài viết trọng điểm và hàng loạt thông tin chi tiết. 
 • Trình bày đẹp, ấn tượng. 
 • Văn phong viết bài lôi cuốn. 
 • Kết luận hay và truyền tải được đề tài đã chọn.  

d. Link tải

5. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.pdf

2.6. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – giá trị lý luận và thực tiễn

Tieu-luan-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-cach-mang-giai-phong-dan-toc-gia-tri-ly-luan-va-thuc-tien
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – giá trị lý luận và thực tiễn

a. Đề tài

 • Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Giá trị lý luận và thực tiễn

b. Tổng quan

 • Cách mạng giải phóng dân tộc là mục tiêu hàng đầu để giành độc lập cho Đất nước. Tư tưởng này đã thâm nhập và góp phần xác lập con đường cứu nước, giải phóng dân tộc và độc lập chủ nghĩa xã hội. 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là những đường lối chiến lược vô cùng quý giá được chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo theo học thuyết Mác – Lênin. Nhằm truyền đạt những chân lý giải phóng dân tộc, hướng đạo và soi sáng con đường đến toàn thể các lớp thanh niên về phong trào cách mạng Việt Nam. 

c. Đánh giá 

 • Không có phần bìa báo cáo tiểu luận Hồ Chí Minh. 
 • Mục lục không ấn tượng, nhìn nhận chung tạm chấp nhận. 
 • Nêu được ý nghĩa chọn đề tài và những mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu bài tiểu luận Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
 • Nội dung bài tiểu luận Hồ Chí Minh khá chung quy, không trọng tâm. 
 • Kết luận khá ổn, vẫn nêu lên rõ vai trò về cách mạng giải phóng dân tộc. 

d. Link tải

6. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – giá trị lý luận và thực tiễn.docx

2.7. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người và ý nghĩa của nó đối với sinh viên

a. Đề tài

 • Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng con người trong giai đoạn mới

b. Tổng quan

 • Về việc xây dựng con người là giá trị truyền thống số 1 của tư tưởng Hồ Chí Minh. Vai trò con người là thước đo chiều sâu trong tư duy lý luận, chứa đựng những kiến thức khoa học vô cùng quý báu. 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người là một chiến lược “trồng người” phát triển và hình thành theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Không ngừng nâng cao, hoàn thiện phẩm chất của một con người có đức, có tài, có lòng nhân ái, vị tha,… Đây là điều cốt lõi trong các tư tưởng Hồ Chí Minh để tạo nên một Quốc gia hưng thịnh và phát triển. 

c. Đánh giá 

 • Phần bìa quá đơn giản, đầy đủ thông tin chính nhưng không có sự tạo điểm nhấn của đề tài đã chọn. 
 • Không có mục lục từng hạng mục. 
 • Có lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu bài tiểu luận. 
 • Nội dung truyền tải chi tiết về giá trị xây dựng con người 
 • Trình bày tạm ổn, dễ nhìn. 

d. Link tải

7. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người và ý nghĩa của nó đối với sinh viên.docx

2.8. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Tieu-luan-tu-tuong-Ho-Chi-Minh-ve-cong-tac-can-bo
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

a. Đề tài

 • Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt của thành phố Hà Nội

b. Tổng quan

 • Công tác cán bộ là những thành viên nối tiếp tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, có tinh thần bảo vệ đồng bào, tổ quốc ta. Người cán bộ chân chính là người luôn biết rèn luyện bản thân, khai sáng trí tuệ, tận tụy trung thành, cống hiến vì lợi ích của nhân vân và Tổ Quốc.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ truyền tải phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” ở người cán bộ cách mạng. Phải luôn tự trau dồi kiến thức và tích cực học hỏi, chấp nhận thử thách huấn luyện khắc nghiệt và rèn luyện các kỹ năng, kinh nghiệm để trở thành một người có ích cho dân tộc, cho Đất Nước.  

c. Đánh giá 

 • Phần bìa giản đơn và đầy đủ các thông tin chính của bài tiểu luận. 
 • Có mục lục đầy đủ. 
 • Có lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu nội dung chi tiết. 
 • Phần nội dung được trình bày cụ thể theo từng thông tin chính. 
 • Văn phong được viết dễ hiểu, kết luận sâu sắc vấn đề chung. 

d. Link tải

8. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.pdf

2.9. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

a. Đề tài

 • Đề tài: Góp phần phát triển lý luận và thực tiễn tăng cường đoàn kết Campuchia với Việt Nam và Lào hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.

b. Tổng quan

 • Theo thông điệp của chủ tịch Hồ Chí Minh thì đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế sẽ tạo nên mối quan hệ hữu nghị rõ ràng và vững chắc với các quốc gia khác. 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế là con đường kết nối các sức mạnh to lớn ở nhiều quốc gia. Hy vọng truyền tải được tinh thần đoàn kết hàng đầu đến các nhà chính trị, vĩ đại tài tình cùng nhau đồng hành trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng các dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc. 

c. Đánh giá 

 • Không có phần bìa và thông tin người thực hiện bài tiểu luận. 
 • Có mục lục cụ thể, nhưng chưa được bắt mắt. 
 • Có lý do chọn đề tài, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 
 • Thiếu chi tiết số chương khi thế hiện các hạng mục chính. 
 • Còn sai chính tả khi trình bày nội dung
 • Kết luận tóm gọn đủ ý và dễ hiểu.  

d. Link tải

9. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.docx

2.10. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên

a. Đề tài

 • Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên

b. Tổng quan

 • Thanh niên là gì? Thanh niên là những người chủ quyết định tương lai của đất nước, là những cán bộ kế thừa những phẩm chất đạo đức từ tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn luôn phấn đấu học tập, nâng cao trí thức, bồi dưỡng ý chí, tăng cường nghị lực để phục vụ cho Đảng, cho Đất Nước.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên hy vọng có thể tu dưỡng, rèn luyện những con người thanh niên lên tinh thần đấu tranh và xây dựng Đất Nước Việt Nam tốt đẹp.  

c. Đánh giá 

 • Phần bìa rời rạc, không đủ thông tin chính. 
 • Phần mục lục sơ sài, không đủ chi tiết. 
 • Có lý do chọn đề tài nhưng thiếu mục tiêu nghiên cứu. 
 • Phần nội dung bài còn thiếu sót, chưa đủ từng chuyên mục chính. 
 • Phần trình bày có chia nội dung hạng mục cụ thể, khá rõ ràng, dễ nhìn. 
 • Kết luận tạm ổn nhưng chưa hay. 

d. Link tải

10. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên.docx

3. Cấu trúc bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cũng bao gồm các phần giống như cấu trúc của 1 bài tiểu luận thông thường. Nội dung chính của tiểu luận là phần quan trọng nhất, bao gồm 3 phần là” Mở bài (giới thiệu vấn đề), thân bài (Giải quyết vấn đề), và kết bài (Tổng kết vấn đề).

Về hình thức, cấu trúc đầy đủ của bài viết về đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:

 • Trang bìa chính
 • Trang bìa phụ
 • Mục lục
 • Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
 • Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ
 • Lời cam đoan
 • Lời cảm ơn
 • Nội dung chính
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục (nếu có)
 • Tùy quy mô và tính chất của bài tiểu luận mà bạn sẽ quyết định đầu tư bao nhiêu thời gian và ấn định độ dài cho bài viết. 

4. Cách làm bài tiểu luận môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Cũng tương tư như cách làm bài tiểu luận các môn khác, để viết bài đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh, bạn nên thực hiện tuần tự các bước sau đây, nhằm đảm bảo bài viết sẽ thể hiện hết tất cả những gì bạn muốn và được trình bày một cách logic chặt chẽ.

Cach-viet-tieu-luan-tu-tuong-Ho-Chi-Minh
Cách viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Bước 1: Chọn đề tài và phân tích đề tài

 • Nếu bạn được tự do chọn đề tài. Bạn cần chọn cho mình một đề tài hay, cấp thiết và phù hợp với khả năng nghiên cứu của bản thân. Không nên chọn đề tài quá khó hay quá đơn giản vì sẽ làm mất điểm của bạn nếu như bạn không nghiên cứu chuyên sâu. Thầy cô sẽ đánh giá bài luận của bạn là hời hợt và qua loa.
 • Trong trường hợp bạn nhận một đề tài cho sẵn bởi thầy cô bộ môn, bạn cần phân tích đề tài để xác định chính xác đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của bài tiểu luận. Việc phân tích đề tài sẽ giúp bạn tránh khỏi đi lạc đề hoặc phân tích sai hướng mà đề bài yêu cầu.

Hinh-anh-tieu-luan-tu-tuong-ho-chi-minh-2

Cần chọn lựa kỹ lưỡng đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Bước 2: Lập dàn bài

Sau khi đã hiểu rõ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh của mình, bước tiếp theo bạn cần làm là lập dàn ý cho nội dung bài. 

 • Bạn cần suy nghĩ và liệt kê các ý tưởng liên quan đến đề tài, nhằm đưa ra luận điểm cũng như thực hiện được mục tiêu ban đầu mà đề tài yêu cầu.
 • Tiếp đến, bạn hãy sắp xếp các ý tưởng, luận cứ theo những mục lớn nhỏ trong dàn ý một cách trình tự theo cấu trúc của nội dung chính. Việc này sẽ giúp bạn định hình được những tài liệu lý thuyết cần thiết để chứng minh cho luận điểm và xác định thứ tự những nội dung mà bạn sẽ trình bày trong tiểu luận.
 • Hơn nữa, việc lập dàn bài sẽ giúp bạn tổng hợp các ý và đảm bảo không bỏ sót ý khi tiến hành viết nội dung tiểu luận. Do đó, hãy nhớ rà soát lại các ý trong dàn bài mỗi khi hoàn thành bất kỳ phần nào trong tiểu luận bạn nhé!

Bước 3: Tiến hành viết

Đây là bước cốt lõi của quá trình làm tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung chính của tiểu luận bao gồm 3 phần và được viết như sau:

Phần 1: Mở bài

 • Mục đích của phần mở bài là để đặt vấn đề, giới thiệu cho thầy cô hiểu rõ những gì bạn sẽ viết trong tiểu luận, cũng như chứng minh được vấn đề bạn chọn là vô cùng cấp thiết để nghiên cứu.

Mở bài sẽ gồm 3 phần nhỏ như sau:

 • Khơi gợi vấn đề: Bạn sẽ nêu lên những lập luận dẫn dắt thể hiện được vấn đề bạn nêu ra là vô cùng quan trọng và cần thiết được tìm hiểu sâu hơn.
 • Nêu vấn đề: Xác định vấn đề bạn sẽ nghiên cứu, nêu mục tiêu của bài tiểu luận
 • Giới thiệu sơ lược các ý chính của tiểu luận. Đây chính là những luận cứ chính sẽ được lập luận và chứng minh trong nội dung thân bài, nhằm thuyết phục sự đồng tình của người đọc.

Phần 2: Thân bài

 • Trong phần này, bạn sẽ trình bày lần lượt các luận cứ chính, sau đó dựa trên các cơ sở lý thuyết, bạn sẽ dẫn chứng và lập luận nhằm thuyết phục người đọc đồng ý với quan điểm của mình.
 • Tùy vào quy mô của bài tiểu luận mà bạn sẽ chọn lọc các luận cứ. Nên nhớ rằng mỗi lập luận chỉ có giá trị khi có cơ sở lý luận.
Than-bai-tieu-luan-tu-tuong-Ho-Chi-Minh
Thân bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Sau khi đưa ra hết các luận cứ và và lập luận, bạn cần cho ra kết quả tìm được từ những lập luận đó. Đây là những điều mà bạn đúc kết và nhận thấy được sau quá trình tìm hiểu và nghiên cứu trong tiểu luận. Nếu thiếu phần này, bài tiểu luận của bạn sẽ không có ý nghĩa gì cả.
 • Nếu có thể, bạn hãy đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế (nếu có) hoặc để phát triển thêm những lợi ích về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phần 3: Kết bài

 • Phần kết bài sẽ tổng hợp lại những nội dung chính của tiểu luận, bao gồm xác định lại mục đích tiểu luận, tóm tắt những điểm chính và các kết quả nhận được, nêu ra những dự đoán và kiến nghị của tác giả cho những bài tiểu luận sau.

Bài viết trên là tổng hợp những đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được luận văn 24 chọn lọc và định hướng chia sẻ đến các bạn; gồm việc lựa chọn đề tài, tham khảo các mẫu tiểu luận, luận văn và đánh giá chung.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn đạt được điểm tối đa trong bài báo cáo năm cuối của mình nhé. Còn nếu như bạn gặp khó khăn khi viết, và cần đến dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói để bài luận được hoàn chỉnh và đạt điểm cao hơn hãy liên hệ đến hotline: 098 855 2424 để được hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan