Kho mẫu, đề tài Tiểu luận đường lối cách mạng xuất sắc nhất Kèm Cách viết Hiệu quả!

4.6/5 - (14 bình chọn)

Tiểu luận đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những bài tiểu luận khó, đòi hỏi kiến thức sâu về lý thuyết chính trị. Cùng tìm hiểu các gợi ý về tiểu luận này và cách viết tiểu luận đường lối hay và ấn tượng nhất với Luanvan24!

Mục lục ẩn

1. 8 mẫu tiểu luận đường lối cách mạng Hay nhất! 

Dưới đây là một số bài tiểu luận môn đường lối cách mạng được Luận văn 24 tuyển chọn mới nhất từ các trường cho các bạn. Xem và tải ngay! 

Bài 1 – Mẫu Tiểu luận môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 

a) Đề tài 

Đề tài: văn hóa Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc.

b) Tổng quan mẫu

 • Lý do chọn đề tài: xã hội ngày càng đổi mới mọi quan điểm dần được thay đổi trong đó có văn hóa. Văn hóa là giá trị tinh thần và vật chất do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước. 
 • Mục đích nghiên cứu: trong thời kỳ đổi mới, việc thay đổi nền văn hóa có nội dung XHCN theo quan điểm mới của ĐCS là rất đúng. Do đó chúng em chon đề tài này để có thể nghiên cứu chi tiết hơn về quan điểm của ĐCS về việc xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Phạm vi nghiên cứu: trong phạm vi nghiên cứu quan điểm của ĐCSVN về xây dựng nền văn hóa theo hướng tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

c) Link tải mẫu

Bài 1 – Tiểu luận môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản.docx

Hình ảnh tiểu luận đường lối cách mạng 1
Tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Bài 2 – Mẫu Bài tiểu luận đường lối đảng cộng sản Việt Nam 

a) Đề tài 

Đề tài: nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc  vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

b) Tổng quan mẫu

 • Lý do chọn đề tài: Thực tế những diễn biến phức tạp của đời sống chính trị – xã hội trên thế giới đang đặt ra những thách thức gay go trước những người cộng sản, các Đảng Cộng sản và công nhân.
 • Mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu đề tài nhằm mục đích tìm hiểu và làm rõ vấn đề cơ sở lý luận, thực tiễn về đường lối chiến lược chính trị của cách mạng việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 • Phạm vi nghiên cứu: phạm trù lý luận trong điều kiện tình hình mới gắn với việc kết hợp hài hòa giữa bào vệ với phát triển và vận dụng các nguyên lý, phạm trù của chủ nghĩa xã hội khoa học vào tình hình đặc điểm cụ thể của từng quốc gia, dân tộc .

c) Link tải mẫu

Bài 2 – Bài tiểu luận đường lối đảng cộng sản Việt Nam.docx

Bài 3 – Mẫu Tiểu luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 

a) Đề tài 

Đề tài: đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) Tổng quan 

 • Lý do chọn đề tài: kinh tế thị trường có lịch sử phát triển lâu dài, nhưng cho đến nay nó mới biểu hiện rõ rệt nhất trong chủ nghĩa tư bản. Nếu trước chủ nghĩa tư bản, kinh tế thị trường còn ở thời kỳ manh nha, trình độ thấp thì trong chủ nghĩa tư bản nó đạt đến trình độ cao đến mức chi phối toàn bộ cuộc sống của con người trong xã hội đó. 
 • Mục tiêu nghiên cứu: chứng minh chủ nghĩa tư bản không sinh ra kinh tế thị trường nhưng đã biết thừa kế và khai thác có hiệu quả các lợi thế của kinh tế thị trường để phát triển. 
 • Phạm vi nghiên cứu: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

c) Link tải mẫu

Bài 3 – Tiểu luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam.docx

Bài 4 – Mẫu Bài tiểu luận về đường lối cách mạng 

a) Đề tài 

Đề tài: vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học.

b) Tổng quan 

 • Lý do chọn đề tài: cùng với phát triển kinh tế, chính trị, pháp luật thì văn hóa là vấn đề quan trọng và không thể thiếu trong quá trình phát triển đất nước. Được coi là bước đi đầu trong giai đoạn phát triển, văn hóa đã chứng tỏ vai trò của nó trong hội nhập kinh tế.
 • Mục tiêu nghiên cứu: đóng góp vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, văn hóa đã đi sâu vào lòng người, góp phần đáng kể tạo ra những giá trị tinh thần và hình thành nhân cách trong mỗi con người. Nhất là đối với những sinh viên đại học, nhưng người chủ tương lai của Đất nước.
 • Phạm vi nghiên cứu: vốn dĩ, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác người ta thường nhắc tới văn hóa. Bởi những giá trị truyền thống được chắt lọc lâu đời đã tạo cho Việt Nam có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

c) Link tải mẫu

Bài 4 – Bài tiểu luận về đường lối cách mạng.docx

Bài 5 – Mẫu Bài tiểu luận đường lối đảng cách mạng Việt Nam 

a) Đề tài 

Đề tài: tiểu luận đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam.

b) Tổng quan 

 • Lý do chọn đề tài: đề tài này đã có rất nhiều người viết ,họ đã nói lên được sự lãnh đạo tài tình của Đảng trong chiến thắng Đông Xuân 1953-1954,nhưng chưa cụ thể và nghiên cứu sâu vào vấn đề chính, chưa nêu được suy nghĩ và cảm nhận của bản thân về chiến dịch Đông Xuân .
 • Mục tiêu nghiên cứu: dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, trên dưới đồng lòng, quyết chiến, quyết thắng, vượt qua gian khổ, sáng tạo… tất cả tạo thành nhân tố tinh thần và càng được nâng lên một tầm cao mới.
 • Phạm vi nghiên cứu: đề tài sẽ làm sáng tỏ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chiến thắng này- là yếu tố tạo nên sức mạnh tinh thần,vạch ra đường lối sáng suốt-sự lãnh đạo của Đảng

c) Link tải mẫu

Bài 5 – Bài tiểu luận đường lối đảng cách mạng Việt Nam.doc

3-Mau-dan-y-chi-tiet
Mẫu bài tiểu luận đường lối đảng cộng sản Việt Nam

Bài 6 – Mẫu Bài tiểu luận về đường lối cách mạng: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 • Tiểu luận đường lối cách mạng số 1 được thực hiện trên khuôn khổ phân tích các sự kiện, chính sách lịch sử giai đoạn nước ta bắt đầu bắt tay xây dựng Xã hội chủ nghĩa. 
 • Đây là một bài tiểu luận đường lối ấn tượng, đầy đủ, được trình bày đẹp mắt, có bìa tinh tế. Nội dung được thể hiện trong bài tiểu luận phù hợp, sâu sắc, phân tích và nói lên được đề tài mà tiểu luận hướng đến. Được thực hiện bởi nhóm sinh viên nên lượng thông tin trong tiểu luận tương đối lớn và có tính tham khảo cao. 
 • Link download miễn phí 

Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.doc

Bài 7 – Bài tiểu luận mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Bài tiểu luận phân tích và nghiên cứu về công tác đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam từ đó tìm ra đặc điểm chung, mục tiêu và nhiệm vụ mà Đảng ta đang hướng tới. 
 • Tiểu luận này được thực hiện khá chỉnh chu và đầy đủ các mục nội dung cần có ở một bài tiểu luận đường lối cách mạng. Các phần nội dung hầu như đều không bị lược bớt hoặc có những sự thay đổi. Cách trình bày cũng ấn tượng. Đặc biệt, lối diễn đạt và mạch logic trong bài rõ ràng, thuyết phục, thể hiện được quan điểm của người viết. 
 • Link download miễn phí 

Bài tiểu luận mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam.docx

Bài 8 – Bài tiểu luận môn đường lối cách mạng Việt Nam: Phân tích hệ thống cấu trúc chính trị nước ta hiện nay

 • Cuối cùng, mời bạn cùng tham khảo bài tiểu luận phân tích hệ thống cấu trúc chính trị nước ta hiện nay. 
 • Bài tiểu luận này tuy không có cấu trúc hoàn chỉnh xong vấn đề được nhắc đến trong tiểu luận cùng những kiến thức, thông tin thể hiện rất ấn tượng, logic và sâu sắc, có tính lý thuyết cao. Có thể hiểu thêm từ tiểu luận này nhiều vấn đề mới về đường lối cách mạng Việt Nam.
 • Link download miễn phí  

Phân tích hệ thống cấu trúc chính trị nước ta hiện nay.docx

Không chỉ các đề tài đường lối cách mạng mà đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một thách thức đối với nhiều sinh viên. Tham khảo ngay đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh để tìm hiểu cách làm đề tài này. 

2. Top 30+ đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng dễ làm nhất 

1-Tieu-luan-duong-loi-cach-mang-Dang-Cong-san-Viet-Nam
30+ đề tài tiểu luận đường lối dễ làm nhất 

Để có thể hoàn thành 1 bài tiểu luận Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam đạt kết quả tốt, quan trọng nhất chính là ở khâu lựa chọn đề tài. Bạn cần lựa chọn ra những đề tài dễ dàng thực hiện và ấn tượng. 

Mời bạn tham khảo những gợi ý đề tài tiểu luận đường lối hay và ấn tượng để bạn có thể tham khảo cụ thể hơn. Bên cạnh đó, đừng quên tham khảo thêm các đề tài kinh tế lượng tham khảo qua bài viết: đề tài kinh tế lượng tham khảo

2.1. 15+ đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 

Đầu tiên, mời bạn cùng khám phá và tìm hiểu 15+ tên đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng ấn tượng, đơn giản, dễ thực hiện. 

 1. Những ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng của Đảng trong giai đoạn 1939 – 1945 trong thành công của Cách mạng tháng Tám.
 2. Ý nghĩa quan trọng của đường lối kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975) dẫn đến thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 3. Phương hướng và quyết sách phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng và Nhà nước. Liên hệ hệ thống giáo dục tại Việt Nam hiện nay.
 4. Những quan điểm về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu và động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.
 5. Phân tích vai trò quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 6. Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.
 7. Ảnh hưởng tích cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đối với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.
 8. Ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đối với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.
 9. Phân tích con đường xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.
 10. Thực tiễn vận dụng tư tưởng của Đảng về xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới.
 11. Tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam: Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
 12. ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG – Quá trình chuyển sang thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
 13. Tiểu luận đường lối: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chiến tranh chống xâm lược Pháp – Mỹ tại Việt Nam
 14. Luận giải nguyên nhân Pháp xâm chiếm Việt Nam (1858) theo cục diện thế giới và đặc điểm tự nhiên. 
 15.  Luận giải ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ 2 đến chiến tranh chống xâm lược tại Việt Nam. 
 16.  Phân tích chiến lược chiến tranh của Việt Nam tại trận Điện Biên Phủ (1945)

Các đề tài trên bao hàm các kiến thức đã được tìm hiểu nhiều trong chương trình lịch sử các cấp và có nguồn tài liệu phong phú nên bạn có thể dễ dàng thực hiện các tiểu luận đường lối này. 

Bên cạnh một đề tài hay, đừng quên gây ấn tượng với giảng viên bằng phần mở đầu thật ấn tượng và thu hút. Tìm hiểu cách viết phần mở đầu qua bài viết: phần mở đầu bài tiểu luận. 

2.2. 15+ đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng

Tiếp theo, mời bạn tham khảo các đề tài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng dưới đây. Bạn có thể lựa chọn những đề tài này và tiến hành nghiên cứu dựa trên những kiến thức sẵn có.

 1. Nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954-1975)
 3. Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng? Thành quả, thời cơ và thách thức của sự nghiệp đổi mới.
 4. Tiểu luận ” đổi mới tư duy của Đảng về kinh tế thị trường “
 5. Tiểu luận “Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”
 6. So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10
 7. Tiểu luận “Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh”
 8. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh “Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh”
 9. Tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hóa Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc
 10. Tiểu luận Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phân tích quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong giai đoạn sau đổi mới
 11. Tiểu luận Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Vận dụng quan điểm xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong môi trường bậc đại học
 12. Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về văn hóa chính trị của giới trẻ hiện nay
 13. Tiểu luận môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đại hội Đảng III (9/1960) đề ra, kết quả, ý nghĩa
 14. Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay
 15. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nước ta thời kỳ trước đổi mới (1975-1986) và suy nghĩ của nhóm về cách nhìn giới trẻ hiện nay về “Thời bao cấp”
 16. Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của sinh viên kinh tế đối với quá trình xây dựng thể chế này
 17. Tiểu luận môn Đường lối cách mạng ĐCS Việt Nam: Đường lối xây dựng và phát triển kinh tế của Đảng giai đoạn 1945-1954.

Những mẫu đề tài tiểu luận đường lối cách mạng trên đều ấn tượng, giúp bạn đạt được điểm số cao. Ngoài tên đề tài ấn tượng, bạn cũng cần chú ý đến cách trình bày tiểu luận nhất là bìa tiểu luận. 

Tham khảo thêm các mẫu bìa tiểu luận đẹp qua bài viết: mẫu bìa tiểu luận đẹp.

3. Mẫu dàn ý tiểu luận đường lối chi tiết 

Để có một bài tiểu luận tốt và chất lượng không thể nào bỏ qua công đoạn lên dàn ý chi tiết cho đề tài. Dưới đây là mẫu dàn ý chi tiết của tiểu luận đường lối cách mạng để bạn có thể tham khảo. 

2-De-tai-tieu-luan-duong-loi-de-lam
Mẫu dàn ý tiểu luận đường lối chi tiết

Đừng quên tham khảo hướng dẫn chi tiết về các tiểu luận tình huống quản lý nhà nước qua bài viết: Tình huống quản lý nhà nước.

3.1. Đề tài 

Tiểu luận môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam

3.2. Lời mở đầu tiểu luận đường lối cách mạng

Nguyễn Ái Quốc – Bác Hồ là một trong những nhân vật lịch sử có sự đóng góp lớn cho nền độc lập của dân tộc. Không chỉ trong các chính sách về kinh tế, chính trị, ngay từ những bước đầu tiên, Bác đã đặt nền móng, phương hướng giúp dân tộc ta kháng chiến thắng lợi và giành được nhiều thành tựu. Đặc biệt, ngay trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ (lúc bấy giờ là Nguyễn Ái Quốc) đã có những đóng góp lớn, vai trò quan trọng. 

Tiểu luận: “Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam” tiến hành phân tích sâu những vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập của Đảng, từ đó khẳng định vai trò quan trọng, không thể thiếu của Người trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

3.3. Chương 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

 • Hoàn cảnh lịch sử
 • Sơ lược quá trình hình thành và thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Mục tiêu hoạt động, mục đích hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn đầu thành lập

3.4. Chương 2: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.
 • Sơ lược quá trình ra đi tìm đường cứu nước
 • Con đường giải phóng dân tộc 
 • Sơ lược tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc
 • Tạo dựng hệ thống lý luận khoa học, phù hợp với tình huống dân tộc và mục tiêu chung. 
 • Lý luận Mác – Lênin
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản
 • Hoàn cảnh lịch sử
 • Các tổ chức tham gia
 • Các nội dung của hội nghị
 • Định hướng vai trò, sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Vai trò của Đảng Cộng Sản thời gian đầu
 • Cơ cấu 
 • Nhiệm vụ

3.5. Kết luận 

 • Như vậy, Nguyễn Ái Quốc có vai trò quan trọng, quyết định đến quá trình hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tùy theo tình hình đất nước lúc bấy giờ, Người đã có những hành động phù hợp, chiến lược giúp định hướng đúng đắn con đường giải phóng và thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn, dưới sự dẫn dắt của Bác, Đảng ta đã nhiều lần đổi tên, hoàn thành tốt các sứ mệnh của thời đại, của dân tộc, giành lại độc lập tự do cho quê hương và tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

3.6. Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục

 • Tài liệu tham khảo
 • Biểu đồ
 • Sơ đồ
 • Hình ảnh minh họa

Bạn có thể bổ sung thêm một số dẫn chứng, luận cứ phù hợp để triển khai luận điểm thuyết phục, logic và đầy đủ nhất. 

4. Hướng dẫn cách viết tiểu luận đường lối cách mạng đạt điểm cao

Tiểu luận đường lối cách mạng Là môn học thuộc về đường lối chính trị của Đảng, nên đa số các bạn sinh viên luôn cảm thấy khô khan và gặp không ít khó khăn khi làm tiểu luận. 

4-Mau-tieu-luan-duong-loi-cach-mang
Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng 

Dưới đây là các bước thực hiện một bài tiểu luận môn đường lối cách mạng cần thực hiện để có một bài tiểu luận hay và chất lượng.

Bước 1: Nắm rõ cấu trúc bài tiểu luận lịch sử đảng – tiểu luận đường lối

Bài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam yêu cầu một sự trình bày trang trọng, gọn gàng, và không quá cầu kỳ. Cấu trúc của bài tiểu luận này bao gồm 11 phần đầy đủ như sau:

 1. Trang bìa chính
 2. Trang bìa phụ 
 3. Mục lục 
 4. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
 5. Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ
 6. Lời cam đoan
 7. Lời cảm ơn
 8. Nội dung chính
 9. Kết luận
 10. Tài liệu tham khảo
 11. Phụ lục (nếu có)

Mỗi phần trong bài tiểu luận, cần được bắt đầu trong một trang mới để thể hiện sự phân cách nội dung. Tùy theo quy mô của tiểu luận và yêu cầu của giáo viên mà bài tiểu luận đường lối cách mạng có thể được lược bỏ một số phần. 

Để tìm hiểu cụ thể hơn yêu cầu và nội dung trong từng phần tham khảo ngay cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh. 

Bước 2: Tìm đề tài và phân tích đề tài

Tìm và phân tích đề tài là một trong những khâu quan trọng giúp người thực hiện xác định mục tiêu cũng như lượng kiến thức cần sử dụng khi thực hiện đề tài đó. Phân tích đề tài kỹ lưỡng sẽ giúp tác giả có thể đi sâu và phân tích nội dung, không bị lạc đề. 

Thông qua phân tích đề tài, người thực hiện cũng sẽ xác định được mục đích nghiên cứu của đề tài tiểu luận. Từ đó xây dựng và xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp, đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra ban đầu. 

5-Cach-viet-tieu-luan-duong-loi-cach-mang
Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng chi tiết.

Nếu đề tài được giảng viên ấn định, sinh viên cần phân tích các khía cạnh khác nhau của đề tài để thể hiện tổng quan, sâu sắc, đầy đủ nhưng vẫn thể hiện được cái mới, điểm đặc biệt của bài tiểu luận đường lối cách mạng. 

Bước 3: Lập dàn ý

Bước lập dàn ý sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của bài tiểu luận đường lối cách mạng. Khi bạn hoàn thành tốt việc liệt kê và sắp xếp được các ý chính vào từng mục lớn nhỏ; bạn đã định hình được những gì mình cần viết và những tài liệu nào mình cần đọc để nghiên cứu vấn đề.

Do đó, dàn ý càng chi tiết thì việc viết nội dung chính của bạn sẽ càng dễ dàng và có sự liên kết chặt chẽ. 

Bước 4: Viết nội dung chính

Phần nội dung chính là phần cốt lõi của toàn bộ tiểu luận . Phần này được cấu tạo bởi 3 mục chính: Mở bài (Nêu vấn đề); thân bài (Giải quyết vấn đề, đưa ra kết quả và giải pháp); và kết bài (Tổng hợp ý chính và kết quả tìm được). 

Tuy nhiên, trong một số bài tiểu luận thường yêu cầu lời cam đoan trong tiểu luận để thể hiện tính chính xác của kết quả nghiên cứu. Song không được yêu cầu quá nhiều đối với quy mô một bài tiểu luận nhỏ. 

Cách viết tiểu luận đường lối cách mạng tại mỗi phần cũng có những lưu ý cụ thể. Mỗi mục trong phần nội dung chính của tiểu luận đường lối cách mạng sẽ được giải thích và giới thiệu chi tiết dưới đây.

a. Mở bài: Nêu lên vấn đề cần nghiên cứu

Mở bài hay còn được gọi là phần mở đầu, được sử dụng để nêu bối cảnh của đề tài nghiên cứu. Phần này sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về tiểu luận đường lối cách mạng và dẫn dắt vào đề tài chính. 

Phần này thường bao gồm 3 phần sau: 

 • Lời mở đầu trong tiểu luận: Đây là phần giúp dẫn dắt nhằm khơi gợi vấn đề. Tình hình chung về đề tài nghiên cứu hoặc một số dẫn chứng sẽ được đưa ra để chứng minh tính cấp thiết, quan trọng hay tính mới của đề tài nghiên cứu. 
 • Mục tiêu chính của tiểu luận: Mục tiêu chính của tiểu luận thường được viết cô đọng, ngắn gọn thể hiện những đóng góp của đề tài tiểu luận đường lối cách mạng trong quá trình nghiên cứu, lý luận hay thực tiễn
 • Phương pháp nghiên cứu: Trong phần mở đầu, cần thể hiện được các phương pháp nghiên cứu mà nghiên cứu đã ứng dụng, sử dụng trong tiểu luận nhằm chứng minh và tìm ra kết quả nghiên cứu. 

Tùy theo quy định của mỗi giảng viên mà các phần có thể được giản bớt. Trong phần này, thường bao gồm lời cảm ơn trong tiểu luận. Để tìm hiểu cụ thể hơn về lời cảm ơn trong tiểu luận, tham khảo bài viết: lời cảm ơn trong tiểu luận. 

6-Huong-dan-lam-tieu-luan-duong-loi-cach-mang
Hướng dẫn cách làm bài tiểu luận đường lối cách mạng

b. Thân bài: Giải quyết vấn đề, đưa ra kết quả và giải pháp

 • Thân bài là phần nội dung chính, có dung lượng lớn nhất trong một bài tiểu luận đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phần này, bạn cần thể hiện cá luận điểm và chứng minh nghiên cứu về đề tài đã lựa chọn. 
 • Cần xây dựng lập luận logic, hợp lý, mạch lạc, trình bày logic. Trong một số trường hợp cần lập dàn ý trước và đưa ra những luận điểm chính là trọng điểm được nhắc đến trong toàn phần thân bài. 
 • Đặc biệt, đối với các phần tài liệu tham khảo trong tiểu luận, cần có sự chú thích, trích nguồn mạch lạc, tuân thủ theo quy định về tài liệu tham khảo của trường hoặc quy định về nghiên cứu khoa học. 
 • Với mỗi luận điểm, cần có phần tiểu kết để tóm lại luận điểm và thể hiện ý nghĩa, vai trò của luận điểm đó trong đề tài. 

c. Kết luận: Tóm tắt nội dung chính, kết quả thực hiện đề tài tiểu luận đường lối cách mạng nêu kiến nghị của bản thân.

 • Phần kết luận chính là phần tổng hợp và hệ thống lại tất cả nội dung được trình bày trong bài tiểu luận đường lối cách mạng. Phần kết luận thường yêu cầu sự ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn cần đáp ứng đủ các yêu cầu về nội dung. 
 • Mục đích của kết luận bài tiểu luận là giúp người đọc hệ thống lại toàn bộ nội dung của tiểu luận một cách ngắn gọn và dễ nhớ nhất song vẫn cần để lại ấn tượng hoặc hướng đến những suy nghĩ mở rộng về chủ đề của đề tài nghiên cứu.
 • Cuối cùng, bạn cần nêu lên các kiến nghị, giải pháp, đề xuất của cá nhân về những vấn đề cần được nghiên cứu sâu thêm ở các tiểu luận đường lối cách mạng khác mà bản thân nhận thức được trong quá trình thực hiện bài tiểu luận của mình.

d. Trích dẫn tài liệu và phụ lục trong tiểu luận

 • Đây là phần quan trọng trong bài tiểu luận đường lối cách mạng tuy nhiên không quá được chú ý và trau chuốt khi thực hiện. 
 • Trong phần tài liệu tham khảo, bạn cần trích dẫn những nguồn tài liệu, sách mà bạn đã tham khảo hoặc sử dụng làm dẫn chứng trong bài tiểu luận của mình. Cách trích dẫn tài liệu cũng cần tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt. 
 • Phụ lục là phần được sử dụng để bổ sung những nội dung, hình ảnh, bảng biểu chưa được thể hiện trong bài hoặc đưa ra những thông tin chứng minh tính xác thực của luận cứ đã sử dụng. 
 • Lưu ý, phần này không bao gồm lời cảm ơn trong tiểu luận. Tùy theo quy định từng bài tiểu luận khác nhau, phần lời cảm ơn có thể được lược bỏ hoặc được sắp xếp riêng biệt (không tính vào tổng số trang) ở đầu hoặc cuối tiểu luận. 

Bài viết trên đây là những thông tin đầy đủ, bổ ích về bài tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Luanvan24 đã chia sẻ với bạn. Nếu như bạn bận rộn và không có thời gian để thực hiện bài luận, bạn nên tìm đến Luận Văn 24 – thương hiệu chuyên viết luận văn thuê, viết tiểu luận thuê uy tín, chất lượng hàng đầu trên thị trường. 

Để được tư vấn chi tiết và nhận được câu trả lời nhanh nhất, bạn hãy liên hệ qua số điện thoại: 0988 552 424 hoặc qua địa chỉ email: luanvan24@gmail.com !

Cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết này. 

4/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan