• Phân tích ưu, nhược điểm của các công cụ của Chính sách tiền tệ

    Để thực thi Chính sách tiền tệ theo hướng mở rộng hay thắt chặt thì Ngân Hàng Trung Ương (NHTW) cần phải sử dụng các các công cụ điều tiết sau: Công cụ nghiệp vụ thị trường mở Là hoạt động Ngân Hàng Trung Ương mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn trên thị […]

  • Đầu tư là gì? Các hình thức đầu tư

    1. Đầu tư là gì? Đầu tư là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm thu được các kết quả, thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Các nguồn lực sử dụng có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là […]