80+ đề tài tiểu luận trung cấp chính trị đáng tham khảo!

3.4/5 - (5 bình chọn)

Tiểu luận trung cấp chính trị có nhiều chủ đề khác nhau và luôn được quan tâm nhắc đến trên xã hội. Do đó, rất khó khăn để chọn lựa một đề tài phù hợp. Nay Luận văn 24 tổng hợp danh sách đề tài tiểu luận trung cấp chính trị đáng tham khảo nhé!

1. 20+ đề tài tiểu luận trung cấp chính trị khoa xây dựng Đảng

đề tài tiểu luận trung cấp chính trị khoa xây dựng Đảng
Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị khoa xây dựng Đảng
 1. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: So sánh và đối chiếu dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện xây dựng Đảng.
 2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của các học viên hiện nay về thế giới quan duy vật mác xít. 
 3. Mối quan hệ biện chứng duy vật – ý thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm đảm bảo tiến bộ xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
 4. Áp dụng một số giải pháp trong quy tắc phẩm chất người phân tích trong quá trình kết nạp đảng viên vào tổ chức. 
 5. Học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và sự vận dụng của Đảng ta trong công tác xây dựng đảng hiện nay. 
 6. Thực trạng và giải pháp thực hiện những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
 7. Thực trạng và giải pháp thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, tư do của Đảng.
 8. Thực trạng và giải pháp triển khai, thực hiện nội dung lãnh đạo của Đảng Cộng sản cầm quyền.
 9. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và nội dung bản thể của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 
 10.  Đảng lãnh đạo đỉnh cao cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (từ tháng 9-1939 đến tháng 8-195). 
 11.  Đảng lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 195 và vận dụng những bài học kinh nghiệm của  Cách mạng Tháng Tám năm 195 vào công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 
 12.  Quá trình Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (195-195) và vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay. 
 13. Quá trình Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ (195 – 1975) và việc vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay. 
 14. Quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội  miền Bắc (195-1975) và sự vận dụng  kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng lại đất nước ta hiện nay.
 15. Đề tài trung cấp lý luận chính trị: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ quê hương (1975-1986). 
 16. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Quá trình hình thành đường lối đổi mới (1979-1986) và ý nghĩa lịch sử của  đường lối đổi mới. 
 17. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Quá trình đảng hoàn thiện và phát triển đường lối đổi mới.
 18. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.
 19. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Phân tích vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
 20. Thực hiện bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay: ý nghĩa thực tiễn.

2. 10+ các đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin

 1. Đánh giá cơ chế vận dụng các quy luật  chính sách kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam? 
 2. Vận dụng học thuyết giá trị của Mác vào phát triển kinh tế thị trường  xã hội chủ nghĩa ở chỗ? 
 3. Vận dụng lý thuyết giá trị thặng dư của Marx để thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa liên quan đến phát triển kinh tế của Việt Nam? 
 4. Ứng dụng lý thuyết hàng hóa của công việc của Marx cải cách hệ thống tiền lương của Việt Nam hiện nay 
 5. Phân tích và Đánh giá Hiện trạng Phát triển Kinh tế Thị trường ở Việt Nam.
 6. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lực trí thức trong thực tiễn  công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
 7. Sự vận dụng lý luận của Mác về tích lũy tư bản vào vấn đề huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực quốc gia. 
 8. Phân tích về chủ nghĩa tư bản độc quyền trong bối cảnh hiện nay
 9. Nhận thức về nhiệm vụ kinh tế chủ yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 10. Phân tích và ứng dụng trong kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường.

3. 10+ đề tài về tư tưởng Hồ Chí Minh

đề tài về tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài về tư tưởng Hồ Chí Minh
 1. Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tự tin, tự lực, tự cường, phấn đấu xây dựng Tổ quốc ấm no, hạnh phúc
 2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng để xây dựng, sửa chữa Đảng. 
 3. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Tác phong của cán bộ, đảng viên trong cơ quan theo phong cách Hồ Chí Minh. 
 4. Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo triết lý tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.
 5. Đề tài trung cấp lý luận chính trị: Ứng dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cơ quan bãi bỏ công việc. 
 6. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan theo tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh. 
 7. Cán bộ, Đảng viên trong cơ quan tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
 8. Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị chính quyền.
 9. Thực trạng tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy  lý luận chính trị và trực tiếp hành động của cán bộ, lãnh đạo. 
 10.  Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên rèn luyện kỹ năng, phẩm chất trong các cơ quan nhà nước theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp.
 11. Thực trạng nâng cao hiệu quả hoạt động và làm theo tư tưởng lý luận chính trị Hồ Chí Minh về đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay.

4. 10+ đề tài tiểu luận trung cấp chính trị khoa nhà nước và pháp luật

Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị khoa nhà nước và pháp luật
Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị khoa nhà nước và pháp luật
 1. Thực trạng và giải pháp tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương 
 2. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Thực trạng và giải pháp thực trạng hệ thống chính trị ở địa phương. 
 3. Những yêu cầu và thực tiễn đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
 4. Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân  địa phương – Thực trạng và giải pháp
 5. Đổi mới tổ chức và hiệu quả hoạt động của ủy ban nhân dân  địa phương – Thực trạng và giải pháp. . 
 6. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Luật và trật tự Luật tự quản địa phương – Thực trạng và giải pháp. 
 7. Đề tài tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị: Tình hình thi hành Luật Đất đai – Thực trạng và giải pháp. 
 8. Thi hành pháp luật Luật dân sự địa phương – thực trạng và giải pháp. 
 9. Thực hiện pháp luật hôn nhân và gia đình ở nơi – Thực trạng và giải pháp. 
 10. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Thực thi pháp luật Luật kinh tế địa phương – thực trạng và giải pháp. 
 11. Thực trạng và giải pháp cơ bản thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở.
 12. Thực trạng và giải pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở địa phương.

Ngoài những đề tài về trung cấp chính trị thì bộ tài liệu về tiểu luận cao cấp chính trị cũng là đề tài đang được quan tâm nhiều nhất! Tham khảo ngay kho đề tài và mẫu về tiểu luận cao cấp chính trị xuất sắc được chia sẻ miễn phí bởi Luận văn 24!

5. 10+ đề tài quản lý hành chính nhà nước

đề tài quản lý hành chính nhà nước
Đề tài quản lý hành chính nhà nước
 1. Quản lý quốc gia về chứng thực tại các quận, huyện – Thực trạng và giải pháp. 
 2. Quản lý quốc gia về tình trạng hôn nhân trên địa bàn quận, huyện – Thực trạng và giải pháp. 
 3. Thực trạng và giải pháp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các quận, huyện. 
 4. Đề tài tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị: Kiểm soát hành chính nhà nước tại cơ sở – Thực trạng và giải pháp 
 5. Xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở – Thực trạng và giải pháp 
 6. Thực trạng và giải pháp tiếp công dân tại cơ quan, địa phương. 
 7. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề khiếu nại ở các cơ sở hoặc địa điểm. 
 8. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Thực trạng và giải pháp cho việc sa thải ở một cơ sở hoặc địa điểm. 
 9. Cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị thành phố – Thực trạng và giải pháp 
 10. Thực hiện cơ chế đầu mối ở cơ quan, thành phố trực thuộc trung ương – Thực trạng và giải pháp. 
 11.  Cải cách thủ tục hành chính của các cơ sở, thành phố trực thuộc Trung ương – Thực trạng và giải pháp.

Để chi tiết và đi sâu nghiên cứu hơn nữa về bài tiểu luận, bạn đọc hãy tham khảo ngay mẫu tiểu luận trung cấp chính trị HOT nhất 2022 được chia sẻ bởi Luận văn 24 – cung cấp hơn 10+ mẫu tiểu luận đạt điểm cao. XEM NGAY KẺO LỠ!

6. 10+ đề tài trung cấp lý luận chính trị về triết học Mác

đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác - Lênin
Đề tài tiểu luận kinh tế chính trị Mác – Lênin
 1. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của các học viên hiện nay về thế giới quan duy vật mác xít. Liên hệ với cơ quan. 
 2. Mối quan  hệ biện chứng duy vật – ý thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm đảm bảo  tiến bộ xã hội dân chủ, công bằng, văn minh? 
 3. Áp dụng quy tắc phẩm chất người phân tích trong quá trình kết nạp đảng viên vào tổ chức. một số giải pháp 
 4. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Ứng dụng quan hệ phổ biến trong  nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đơn vị
 5. Vận dụng nguyên lý cao nhất của triết học Mác để giải thích rằng muốn cải cách nhà nước trước hết phải cải cách tư duy lý luận? 
 6. Đảng ta yêu cầu xác lập mối quan hệ biện chứng giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? 
 7. Yêu cầu của đảng về tạo mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
 8. Vận dụng học thuyết Mác vào đấu tranh giai cấp, lý giải thực trạng đấu tranh chính trị ở Việt Nam hiện nay. 
 9. Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị: Tạo ra một ý thức xã hội mới ở Việt Nam ngày nay? 
 10. Thực trạng vận dụng lý luận giá trị của tư tưởng triết học Mác của cán bộ cơ sở Việt Nam trong  quản lý cơ chế thị trường  hiện nay.

7. 10+ đề tài tiểu luận trung cấp chính trị về quản lý lãnh đạo

đề tài tiểu luận trung cấp chính trị về quản lý lãnh đạo
Đề tài tiểu luận trung cấp chính trị về quản lý lãnh đạo
 1. Một số  hạn chế và giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của Đảng.
 2. Thực trạng đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ quản lý, giám sát của các cơ quan chính phủ trong cơ chế thị trường toàn cầu hóa hiện nay. 
 3. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và hành chính của Đảng.
 4. Thực trạng giá trị của tư tưởng triết học Mác – Lênin vào quản lý cơ chế thị trường của cán bộ cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay. 
 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy chính trị của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
 6. Yêu cầu và thách thức về cải tiến chiến lược và giáo dục lao động, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các nhà lãnh đạo và quản lý. 
 7. Thực trạng công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức lãnh đạo chính trị ở Việt Nam. 
 8.  Những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng lý luận của triết học Mác-Lênin vào phát triển kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay. 
 9. Xây dựng và vận dụng học thuyết hàng hóa và sức lao động theo chủ nghĩa Mác – Lênin cho cán bộ quản lý, lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay.
 10. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, quản lý và quần chúng lãnh đạo. 
 11.  Một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giám sát viên Nhà nước hiện nay.
Bạn đọc đang tìm kiếm một nơi thật uy tín và đảm bảo hỗ trợ tối đa trong việc thực hiện bài tiểu luận. Luận văn 24 – với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiểu luận cung cấp dịch vụ làm tiểu luận thuê nhanh chóng nhưng vẫn cam kết đảm bảo kết quả tối đa. Tham khảo ngay!

8. Đề cương tiểu luận trung cấp chính trị chuẩn chỉnh

Đề cương tiểu luận trung cấp chính trị là điểm mấu chốt giúp bạn tổng hợp các nội dung chính về giáo dục và đánh giá năng lực của các cán bộ, lãnh đạo quản lý có liên quan. Dưới đây là một mẫu đề cương tham khảo nhé:

Đề cương tiểu luận trung cấp chính trị chuẩn chỉnh
Đề cương tiểu luận trung cấp chính trị chuẩn chỉnh

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Đối tượng nghiên cứu
 3. Phạm vi chủ đề
 4. Vấn đề nghiên cứu

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

 1. Vị trí của công tác tư tưởng
 2. Vai trò của công tác tư tưởng

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 1. Đặc điểm tình hình về xã Vĩnh Thạnh – TP Nha Trang – Khánh Hoà
 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
 3. Những thành tựu đạt được và nguyên nhân đạt được
 4. Những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP

 1. Các giải pháp và những kiến nghị, đề xuất để giải quyết các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc
 2. Bài học kinh nghiệm

KẾT LUẬN

NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Link download đề cương chi tiết: Đề cương tiểu luận trung cấp chính trị.docx

Tổng bài viết được cập nhật chính về danh sách đề tài tiểu luận trung cấp chính trị đa dạng nhất. Hy vọng bạn đã chọn lựa được chủ đề ấn tượng và triển khai bài báo cáo tốt nghiệp thành công nhé.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan