Chi tiết từ A-Z cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Bạn cảm thấy sốt sắng vì chưa biết cách viết đề cương luận văn thạc sĩ như thế nào? Hãy xem ngay bài viết hướng dẫn được chia sẻ từ A đến Z mà Luận Văn 24 đã tổng hợp này!

Chi tiết từ A đến Z cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

Chi tiết từ A đến Z cách viết đề cương luận văn thạc sĩ

1. Những quy định chung

1.1. Những nội dung bắt buộc

– Họ và tên học viên 

– Tên đề tài, chuyên ngành, mã số đào tạo 

– Cơ sở đào tạo

– Đặt vấn đề: Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài 

– Mục tiêu của đề tài (các kết quả cần đạt được) 

– Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu 

– Dự kiến kết quả nghiên cứu 

– Dự kiến bàn luận 

– Kế hoạch thực hiện (đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ 9 tháng đến 1 năm) 

– Kinh phí cho đề tài 

– Phụ lục: công cụ nghiên cứu

1.2. Cách trình bày

Đề cương phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, các số liệu minh họa không trình bày nhiều lần để kéo dài trang đề cương; đề cương phải đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. 

– Soạn thảo văn bản: 

Đề cương luận văn sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang, và đánh số trang từ phần đặt vấn đề theo chữ số Ả Rập (1,2,3…). Tối thiểu 25 trang khổ A4. 

– Tiểu mục: 

Các tiểu mục của Đề cương được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4).

– Bảng biểu, hình vẽ, phương trình: 

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Y tế – 2006”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong Danh mục Tài liệu tham khảo. Tên của bảng ghi phía trên bảng và tên hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ. 

– Viết tắt: 

Hạn chế sử dụng chữ viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, những cụm từ, thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong Đề cương hoặc có tính phổ biến. Nếu Đề cương phải sử dụng nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các từ viết tắt. 

– Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn:

Theo quy định của nhà trường về trích lập tài liệu tham khảo cho học viên sau đại học 

– Phụ lục của Đề cương: Bộ câu hỏi…

2. Cấu trúc đề cương luận văn thạc sĩ

2.1. Giới thiệu

– Đặt vấn đề:

Trình bày lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài nghiên cứu và các giả thuyết khoa học.

Nêu lý do vì sao tiến hành nghiên cứu, có thể bao gồm các thông tin: 

+ Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu 

+ Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của vấn đề, … 

+ Nghiên cứu này nhằm giải quyết vấn đề gì hoặc trả lời câu hỏi nghiên cứu gì? 

Lưu ý: viết ngắn gọn, tối đa là 2 trang

– Tính cấp thiết của đề tài:

+ Trình bày lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn.

+ Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu.

+ Các giả thiết nghiên cứu.

2.2. Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

– Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu nghiên cứu bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, không cần thiết phải có mục tiêu chung, nhưng bắt buộc phải có mục tiêu cụ thể, viết gọn trong 1 trang riêng.

Viết mục tiêu phải đảm bảo: đặc thù, đo lường được. Mục tiêu dùng động từ hành động, chỉ rõ nghiên cứu định làm gì, ở đâu, thời gian nào…

Mục tiêu phải đánh theo số thứ tự, không gạch đầu dòng

– Nội dung nghiên cứu:

Nội dung nghiên cứu cần bám sát và nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu.

– Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu:

(Áp dụng cho cả nghiên cứu định tính và định lượng)

Trình bày rõ các nội dung sau đây:

+ Đối tượng nghiên cứu

+ Thời gian và địa điểm nghiên cứu

+ Thiết kế

+ Cỡ mẫu

+ Trình bày phương pháp chọn mẫu

+ Trình bày phương pháp thu thập số liệu

+ Các biến số nghiên cứu

+ Các khái niệm, thước đo, tiêu chuẩn đánh giá (nếu có)

+ Phương pháp phân tích số liệu

+ Vấn đề đạo đức của nghiên cứu

+ Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai số

2.3. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu

Nội dung phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần đề cập tới những vấn đề chính sau đây:

– Những hướng nghiên cứu chính của vấn đề cần đề cập đã được thực hiện,

– Những cơ sở lý luận chính đã được áp dụng để nghiên cứu vấn đề,

– Những kết quả nghiên cứu chính của các công trình nghiên cứu,

– Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng, 

– Hạn chế của những nghiên cứu trước và những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu.

Phần tổng quan tình hình nghiên cứu phải đạt được những yêu cầu sau đây:

– Tính toàn diện: người dự tuyển phải tổng hợp được những nghiên cứu điển hình về lý thuyết và thực nghiệm, nghiên cứu kinh điển và nghiên cứu mới nhất, nghiên cứu được tiến hành (và công bố) trong và ngoài nước,

– Tính phát triển: Trên cơ sở tổng hợp và phân tích những nghiên cứu trước, NCS gợi mở những lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu liên quan tới đề tài,

– Tính phê phán: người dự tuyển phải tổng hợp, so sánh, phân tích, và đánh giá những nghiên cứu trước một cách có hệ thống, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế của các nghiên cứu trước, từ đó xác định “khoảng trống” tri thức hoặc những câu hỏi nghiên cứu còn bỏ ngỏ.

2.4. Tiến độ thực hiện đề tài

Tiến độ thực hiện đề tài luận văn

Tiến độ thực hiện đề tài luận văn

 

avatar
  Subscribe  
Notify of
Chat Zalo
Zalo: 0988.55.2424